Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εμείς, το σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (στο εξής το «paradosiakoergastiri.gr» ή το «Σωματείο»), το οποίο εδρεύει στο Ηράκλειο του Δήμου Ηρακλείου, Λεβήνου 62Α, είμαστε υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και της χρήσης των λοιπών υπηρεσιών μας. Το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοτόπου μας είναι πολύ σημαντικό για εμάς και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του. Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε και προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας και χρηστών των υπηρεσιών μας και υποχρεούμαστε να σας ενημερώνουμε με διαφανή τρόπο για την σχετιζόμενη επεξεργασία αυτών των δεδομένων σας.

Η Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη διαδικασία συλλογής των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας paradosiakoergastiri.gr και τη χρήση των δεδομένων αυτών από το paradosiakoergastiri.gr.

Η προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της εφαρμοστέας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (κυρίως του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679) και των σχετικών ελληνικών νόμων για την προστασία του ατόμου από τη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις των αρμόδιων εποπτευουσών αρχών.

Το Σωματείο διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του σύμφωνα με το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι όροι αυτοί ενδέχεται να αλλάζουν, οπότε οι χρήστες του paradosiakoergastiri.gr παρακαλούνται να τους ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η ιστοσελίδα μας συλλέγει αποκλειστικά εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα και που οι ίδιοι οι χρήστες μας εκουσίως μας γνωστοποιούν. Τα προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμο, διευθύνσεις, τηλέφωνα, e-mails, ηλικία, φύλο κ.λπ.) τα οποία οι χρήστες παρέχουν οικειοθελώς, το Σωματείο δύναται να τα συγκεντρώνει σε Αρχείο και να τα επεξεργάζεται.

Η συλλογή των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών μας κατά τη διαδικασία εγγραφής, έχει ως σκοπό τη μέτρηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας και την καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών μας. Το paradosiakoergastiri.gr  δεν γνωστοποιεί σε κανένα τρίτο πρόσωπο οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο των χρηστών της ιστοσελίδας του χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους.

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να επιτύχουμε τους παραπάνω σκοπούς ή για όσο χρόνο απαιτείται εκ του νόμου. Ο χρόνος αυτός μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συγκεκριμένη χρήση π.χ. η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας που μας παρείχατε για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία σε σχέση με εμάς θα διατηρηθεί έως ότου υποβάλετε αίτημα απεγγραφής ή ανάκλησης της συγκατάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται από εμάς να τα διατηρήσουμε για περισσότερο χρόνο για οποιονδήποτε άλλο σκοπό (π.χ. για τη διαχείριση του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα μας).

Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα έχει στην κατοχή του το αρχείο της ιστοσελίδας για τον ως άνω σκοπό θα είναι το Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ», το οποίο εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης.

Εκπρόσωπος του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Αποδέκτης των προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων είναι μόνο το Σωματείο. Οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected].

Το Σωματείο δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των μελών του paradosiakoergastiri.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το Σωματείο μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.

Σε καμία περίπτωση η χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών δεν προορίζεται προς δημοσίευση, ενοικίαση ή πώληση σε τρίτους παρά μόνο στις περιπτώσεις ίδιας αίτησή σας ή δικαστική παραγγελία ή απόφασης άλλης δημόσιας αρχής. Σε κάθε περίπτωση το Σωματείο και ο ιστότοπος paradosiakoergastiri.gr είναι πλήρως εναρμονισμένοι με βάση τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997 και ν. 4624/2019).

Ο χρήστης θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα και πλήρως τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποιήσεως των παρόντων Όρων Χρήσεως, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των πελατών, πλην της δημοσιεύσεώς τους στον οικείο τόπο της ιστοσελίδας του.

Το paradosiakoergastiri.gr αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους. Οι χρήστες/επισκέπτες, ωστόσο, πρέπει να έχουν επίγνωση ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο επικοινωνίας, καθώς πάντοτε ενέχει τον κίνδυνο ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτους.

Δικαιώματα Χρηστών

Οι χρήστες, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα τους στο Σωματείο έχουν τα εξής Δικαιώματα:

-Το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή του Σωματείου.

-Το δικαίωμα πληροφόρησης για: α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του, δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, ε) κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του νόμου 2472/1997.

-Το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. Το δικαίωμα αντίρρησης ασκείται και απευθύνεται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχει αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού ο κάθε χρήστης μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected].

-Το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Εάν ασκήσετε οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανταπόκριση στο αίτημα εντός ενός μηνός ή έως και 2 επιπλέον μηνών, εάν απαιτείται λόγω της περιπλοκότητας του αιτήματος ή του συνολικού αριθμού των ληφθέντων αιτημάτων. Θα σας
ειδοποιήσουμε εγγράφως αναφορικά με την ικανοποίηση του αιτήματος ή άλλως, για τους λόγους που μας εμποδίζουν να ικανοποιήσουμε το εν λόγω αίτημα. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ορίζει ο νόμος, π.χ. ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε ένα αίτημα εάν δεν λάβουμε τα στοιχεία ταυτοποίησης που είναι απαραίτητα για την προστασία των δεδομένων σας και να επιβεβαιώσουμε ότι εσείς κάνετε το αίτημα, ή διαγράψουμε πληροφορίες που ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε, προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια υποχρέωση ή να επιδιώξουμε τα έννομα συμφέροντά μας.

Η συγκατάθεση των συμμετεχόντων στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους – μη ευαίσθητων – δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Το Σωματείο τηρεί όλες τις από το ν. 2472/1997 υποχρεώσεις της.

Εάν ο ίδιος ο χρήστης γνωστοποιεί αυτοβούλως τα προσωπικά του δεδομένα μέσω του paradosiakoergastiri.gr σε τρίτα πρόσωπα απευθείας, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί εάν το επιθυμεί στην έρευνα των όρων που αφορούν την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Με τη
γνωστοποίηση των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα, έστω και μέσω του paradosiakoergastiri.gr, ο χρήστης αποδέχεται ότι το Σωματείο δεν ευθύνεται για την ενδεχόμενη χρήση τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση γνωστοποίησης από τρίτο πρόσωπο – χρήστη
προσωπικών δεδομένων άλλου προσώπου μέσω του paradosiakoergastiri.gr άνευ προηγούμενης συναίνεσής του, το Σωματείο δεν φέρει καμία ευθύνη, καθώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει με τα
υπάρχοντα τεχνολογικά δεδομένα την ταυτότητα του κοινοποιούντος χρήστη. Ο χρήστης του paradosiakoergastiri.gr εγγυάται για την αλήθεια και τη γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων τα οποία υποβάλλει στο Σωματείο καθώς και για το ίδιο το δικαίωμα υποβολής τους.

Το Σωματείο δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected].

Cookies

Όπως και οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι έτσι και το paradosiakoergastiri.gr χρησιμοποιεί cookies, έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος περιηγείται στην ιστοσελίδα. Τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία σημαντικών ενοτήτων του ιστοτόπου.

Η συναίνεση σας στη χρήση των cookies σε συμφωνία με τους όρους της πολιτικής μας κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπο, μας επιτρέπει την χρήση cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας.

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή των χρηστών/επισκεπτών ενός δικτυακού τόπου και χρησιμεύουν για την τήρηση στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την προσφορά υπηρεσιών όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω, όπως και για να καθορίζονται οι δημοφιλείς δικτυακοί τόποι ή για λόγους marketing και την πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη στην ιστοσελίδα – δικτυακό τόπο που επιθυμεί.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και δεν δημιουργούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά, η πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας καθίσταται πάρα πολύ δύσκολη.

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των Cookies

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Οι επιλογές αυτές ποικίλλουν αναλόγως του προγράμματος περιήγησης. Αναλόγως των επιλογών που σας δίνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιτρέπετε την εγκατάσταση Cookies, να απενεργοποιείτε/διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή
των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού “Help”, “Tools” ή “Edit” του προγράμματος περιήγησης. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερή καθοδήγηση στο www.youronlinechoices.com/gr όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων cookies στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι, σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies του διαδικτυακού μας τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να χαθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα cookie ή μια κατηγορία cookies, δεν διαγράφεται το cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να γίνει από εσάς, αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες τουπρογράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε άρση της αποδοχής των cookies που έχετε επιτελέσει στην παρούσα σελίδα, παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:  Άρση Αποδοχής Cookies. (Με την παρούσα ενέργεια γίνεται διαγραφή όλων cookies πλην των πλέον απαραίτητων για την πλοήγησή σας).

Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του paradosiakoergastiri.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Σωματείου και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής
νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα, όποτε θελήσει, να ζητήσει την διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών έτσι ώστε να μην λαμβάνει ενημερωτικά δελτία.

Τροποποιήσεις

Δυνάμεθα κατά καιρούς να τροποποιούμε την Πολιτική αυτή, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει ένδειξη στην αρχική μας ιστοσελίδα που θα επισημαίνει την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό μας τόπο και τις υπηρεσίες του αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολο είτε εν μέρει,
πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου. Κάθε αλλαγή της παρούσας Πολιτικής θα αναρτάται αμέσως εδώ.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].

Τέλος, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει με οποιονδήποτε τρόπο παραβιαστεί, δικαιούστε να υποβάλλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία
επικοινωνίας:  www.dpa.gr  | Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23 | +30 210 6475600 | Φαξ: +30 210 6475628 | [email protected]